Vợ Chồng

Công Thức Chọn Vợ (trà dư tửu hậu)

(Hóng hớt được đám trai thời @ bàn bia bên cạnh hội thảo tư vấn cho thằng bạn chúng nó đang vân vi tìm ý trung nhân, về biên lại cho rõ ràng để các giai độc giả Thái Dúi có cái công thức chọn vợ cho dễ dàng).

Công Thức Chọn Vợ (trà dư tửu hậu)
Scroll to Top